Trưởng niên Năng Kính Nguyễn Hữu Huy* bịnh nặng.

IMG_5046.jpg

SEN TRẮNG: Nhân tin Ban Thường Vụ cùng bốn vị Huynh trưởng cấp Dũng GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ nhóm họp tối nay, ngày 3 tháng 11, 2016, để bàn thảo phật sự thăng cấp Dũng cho trưởng niên Năng Kính Nguyễn Hữu Huy, mà biết Anh đang lâm trọng bịnh. (bình tịnh theo emai của H.Tr Tâm Ðăng thông báo)

Tiếc rằng thời gian qua không có những thông tin chính thức, chi tiết về bịnh tình của anh từ Gia đình, hoặc đơn vị trực tiếp mà anh sinh hoạt và điều hành, là Ðoàn Huynh Trưởng Giác Hoàng, nên các buổi lễ cầu an, viếng thăm trong truyền thống áo lam cũng đã không thể thực hiện.

Nay được tin anh mang trọng bệnh, toàn thể anh chị em Sen Trắng xin thành tâm ngưỡng nguyện Chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng thùy từ gia hộ cho Anh sáu thời thường an lạc, chóng bình phục.

* Trưởng Năng Kính Nguyễn Hữu Huy, hiện là Ðoàn Trưởng Ðoàn Huynh Trưởng Giác Hoàng, trực thuộc BHD Miền Quảng Ðức

 

Leave a Reply