Thích Nguyên Siêu: Vị Cha Tinh Thần của Thế Hệ Trẻ, Thanh Niên Sinh Viên, Học Sinh, Gia Ðình Phật Tử

Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh thăm trại GÐPT Thiện Ðạo Sau khi nhận chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Hòa thượng đã hết lòng chăm lo giới trẻ. Một mặt soạn thảo kế hoạch để thành lập Gia Ðình Phật Tử ở những miền chưa hội đủ điều kiện để tổ chức. Mặt khác…