Tarthang Tulku Rinpoche/Thích Nữ Trí Hải việt dịch: Làm Việc, Một Nguồn Vui – Skilful Means – Phần hai: Biến Dịch: Buông Xả (kỳ 5)

Ai trong chúng ta cũng từng có cái kinh nghiệm là cố nhớ lại một cái tên hay giải đáp cho một câu hỏi nào đó, mặc dù ta đã biết nhưng bây giờ cố hết sức cũng không thể nào nhớ lại. Khi ta bỏ cuộc không buồn tập trung trí nhớ nữa và…