Trại Như Tâm – Tu Dưỡng Huynh Trưởng, GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ, 2016

Trại Như Tâm – Tu Dưỡng Huynh Trưởng, GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ, tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Nhiên, thành phố Garland, tiểu bang Texas, USA: (GĐPT Ngọc Nhiên, Garland, Texas; GĐPT Từ Đàm, Dallas, Texas; GĐPT Minh Tâm, Austin, Texas, GĐPT Viên An, Fort Worth, Texas; GĐPT Vạn Hạnh, Albuquerque, New Mexico; Vắng 2 đơn vị Liên Hoa và Bảo Quang, San Antonio, Texas vì nhân sự và phương tiện) 

Nguồn: GÐPTVNTG

Leave a Reply