Quyết Ðịnh Bổ nhiệm Huynh trưởng Đại Diện Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ Tại Miền Khuông Việt

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

 

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503
TEL 310 634-6503 – FAX 310 540-8161 – 
EMAIL: vpttbhdhk@yahoo.com

QUYẾT ĐỊNH SỐ:1087 /HDHK/QĐ
Bổ nhiệm Huynh trưởng Đại Diện
Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ Tại Miền Khuông Việt

TRƢỞNG BAN HƢỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

  • Chiếu Nội Quy và Quy Chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam được Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc Hoa Kỳ tu chính lần thứ 7 ngày 10.4.2004 tại chùa Diệu Pháp, California, được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo phê chuẩn.
  • Tham chiếu Tu Chính Án HKNQ01điều II và III ban hành ngày 7.4.2012 về việc danh xưng và cơ cấu Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ.
  • Chiếu Quyết Định số1085/HDHK/QĐ ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc công nhận thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ X, 2016 – 2020.
  • Chiếu Biên Bản ngày Hội Ngộ Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ – 20 tháng 6 năm 2016 tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, California.
  • Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU THỨ NHẤT: Nay bổ nhiệm Huynh trƣởng cấp Tín NGUYÊN HỒNG Lê Tấn Phúc làm Đại Diện Ban Hƣớng Dẫn Hoa Kỳ tại Miền Khuông Việt.

ĐIỀU THỨ HAI : Huynh trƣởng Đại Diện Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ tại Miền Khuông Việt Chiếu Nội Quy và Quy Chế Huynh trƣởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ để hoàn thành nhiệm vụ.

ĐIỀU THỨ BA : Nhiệm kỳ của Huynh trƣởng Đại diện Ban Hƣớng Dẫn Hoa Kỳ tại Miền Khuông Việt có cùng với nhiệm kỳ của Ban Hƣớng Dẫn Hoa Kỳ 2016 – 2020, họặc khi có một Quyết Định mới thay thế.

ĐIỀU THỨ TƯ : Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phó Trƣởng Ban, Tổng Thƣ Ký, các Ủy viên liên hệ và Huynh Trƣởng đƣơng sự chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định này

Phật lịch 2560,
California ngày 07 tháng 07 năm 2016
(Ấn ký)
QUANG NGỘ Ðào Duy Hữu

NƠI NHẬN:
– Huynh trƣởng đƣơng sự
– Thành viên BHD Hoa Kỳ
“Để thi hành”
– Ban Hƣớng Dẫn các Miền
“Để phối hợp Phật sự”

BẢN SAO KÍNH GỞI: QUANG NGỘ Đào Duy Hữu
– Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN-HK
– HĐHT Cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ
“Để kính trình”
HỒ SƠ – Lƣu chiếu

Leave a Reply