Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Điện Thư Cầu Nguyện và Chia Buồn: Huynh trưởng Cấp Dũng Thiện Tịnh – Lê Văn Nghệ

Nhất Tâm Cầu Nguyện Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật Toàn thể Huynh trưởng và Ðoàn sinh Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ Nhất Tâm Cầu Nguyện Chơn Linh Huynh Trưởng Cấp Dũng THIỆN TỊNH LÊ VĂN NGHỆ Ðại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Miền Quảng Ðức…

Khấp Báo: H.Tr Cấp Dũng Thiên Tịnh Lê Văn Nghệ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM BI – TRÍ – DŨNG Số : 16.112/HDTƯ/TB                 KHẤP BÁO  Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  vô cùng thương tiếc báo tin đến: – Chư Tôn Đức Hội…