Ý Nghĩa Hạnh Trì-Bình Khất-Thực của Nhà Phật


Thưở Ðức Phật trở về cố quốc, xứ Ca-bi-la-vệ, một buổi sáng nọ, Ðức Thế Tôn cùng 1.250 vị Tỳ-Khưu vào thành, tuần-tự đi trì-bình khất thực. Ðức Tịnh-Phạn-Vương còn đương trong phòng rửa mặt, chải tóc, bà Da-Du-Ðà-La vào tâu rằng: “Muôn tâu Phụ-Vương, Thái Tử Sĩ-Ðạt-Ða đã trở về, nhưng còn mang bát…