Thích Quảng Độ (dịch): Chiến Tranh và Bất Bạo Động

CHIẾN TRANH VÀ BẤT BẠO ĐỘNG Nguyên tác: Religion and Society by S. Radhankrishnan do nhà xuất bản George Allen and Unwin LTD ấn hành Thích Quảng Độ dịch Lotus Media tái bản, 2020, tại Hoa Kỳ. Bìa và trình bày: Nhóm Hoa Đàm ISBN: 9798629912163 ________________ MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI DỊCH GIẢ CUỘC KHỦNG HOẢNG HIỆN…