Becky Scurlock | Nhật Sơn dịch Việt: Tuổi trẻ: Nguồn tài nguyên chưa được khai thác | Youth: An Untapped Resource

Tại sao những người trẻ nắm giữ giải pháp cho những thách thức toàn cầu rất quan trọng của chúng ta. Ngay cả khi dự báo là “nắng-một ngày đẹp trời”, tin tức hàng ngày của chúng ta dường như giảm thiểu các báo cáo về thảm họa toàn cầu và các thảm họa phổ…