Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Khuyến từ của BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân Ðại Hội thứ 12, GÐPT Miền Quảng Ðức

KHUYẾN TỪ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư Tôn Ðức Giáo Phẩm, trước hết, xin thay mặt Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ thành kính đảnh lễ Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni hiện diện trong Lễ Khai Mạc Đại…