Pháp Hiền: Phát bồ-đề tâm và PHÁT BỒ ĐỀ TÂM | Generation of the mind [acting towards] Enlighttenment


Phát bồ đề tâm, là một thuật ngữ mà ta quen dùng trong giao tiếp về “Phật sự’ của chúng ta và nó còn quen dùng trong mọi văn bản, khi ta nói về Phật giáo “Đại” thừa. Nghĩa là, “phát bồ để tâm”, là một thuật ngữ riêng của Phật giáo Đại thừa –…

Tuệ Sỹ: Phát Bồ Đề Tâm


Bồ-đề tâm là gì? [30] Bồ-đề tâm, đó là chí nguyện nóng bỏng của một chúng sinh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm, giữa đọa đày khổ nhục, mong tìm một con đường sáng không những để giải thoát bản thân khỏi những đe dọa áp bức mà còn là để giải thoát cho…