2 thoughts on “Như Nhiên Thích Tánh Tuệ: Hạnh Phúc Vô Vi

 1. HẠNH-PHÚC THAY! HẠNH-PHÚC THAY!

  Hạnh-phúc thay Tăng-sĩ xuất-gia,
  Sống an-nhiên không bận cửa nhà,
  Xem chúng-sanh đều là thân-quyến,
  Thiền-định thong-dong từ-mẫn, vị-tha.

  Hạnh-phúc thay dứt trừ tham-luyến,
  Chiến-thắng chính-mình xa chuyện lợi-danh,
  Sống ung-dung thanh-tịnh tu-hành,
  Không thù-hận, chẳng tranh-giành hơn thiệt,

  Buông tham-ái, tuệ khai hoa, tánh biết,
  Chánh-niệm đêm ngày tiêu-diệt vô-mimh,
  Thánh-đạo thênh-thang tiêp-tục hành-trình,
  Nguyện tinh-tấn, toàn chúng-sinh an-lạc!

  Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
  July 9, 2023

  Xin chân-thành cảm-tạ Thầy Như-Nhiên Tánh-Tuệ.

 2. Xin trân-trọng đa-tạ Thầy Như-Nhiên Tánh-Tuệ rất nhiều.

  Xin kính gởi comment với vài updates. Thanh you.

  HẠNH-PHÚC THAY! HẠNH-PHÚC THAY!

  Hạnh-phúc thay Tăng-sĩ xuất-gia,
  Sống an-nhiên không bận cửa nhà,
  Yêu chúng-sanh, thật-thà kham-nhẫn,
  Thiền-định thong-dong từ-mẫn, vị-tha.

  Hạnh-phúc thay dứt trừ tham-luyến,
  Chiến-thắng chính-mình xa chuyện lợi-danh,
  Sống ung-dung thanh-tịnh tu-hành,
  Không thù-hận, chẳng tranh-giành hơn thiệt,

  Buông tham-ái, tuệ khai hoa, tánh biết,
  Chánh-niệm đêm ngày tiêu-diệt vô-mimh,
  Thánh-đạo thanh-cao hoan-hỷ hành-trình,
  Luôn tinh-tấn, nguyện chúng-sinh an-lạc!

  Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
  July 9, 2023

Leave a Reply

%d bloggers like this: