1 thought on “Bửu Thành lược dịch: Cầu nguyện là can đảm để kiên trì | Prayer is the courage to persevere.

Leave a Reply

%d bloggers like this: