5 thoughts on “Sen Trắng: Sư Thích Tịnh Đức vừa qua kỳ giải phẫu và Hòa Thượng khai sơn Chùa Liên Hoa (OC) nhập viện

 1. Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

  Con thành kính cầu-nguyện Sư Tịnh-Đức bình-an thoát khổ.
  kính họa bài thơ ” Vẫn mĩm cười qua những đổi thay…”

  Hòa-Thượng Tịnh-Đức Nhân-Ái Thánh-Thoát

  “Hòa-đồng nhân-thế trọn lành thay,
  Thượng trí thong-dong suốt tháng ngày,
  Tịnh pháp tứ thời không lúc nghỉ,
  Đức-độ Tám Đường như khói bay.
  Nhân-thân trau-chuốt đều xem nhẹ,
  Ái-dục vấn-vương chi thêm rầy.
  Thánh nhân chẳng ngại thua hay được,
  Thoát bể trầm-luân chim trắng bay.”

  Sammà Magga
  kính bái,
  Seattle 12/28/2021

 2. Mô Phật,
  Có ai biết hoặc nhớ bài thơ nói về sông “An-Cựu Nắng Đụt Mưa Trong…” không? (Do HT Tịnh-Đức viết). Xin cho biết/ chép lại. Xin đa-tạ.
  Thuong Nguyen

 3. Kính bạch HT Sư Tịnh-Đức,
  Kính cầu-nguyện Sư thân an, huệ sáng,
  Dứt khổ-đau, pháp Phật rạng hào-quang,
  Sư bước trên đường chánh-đạo huy-hoàng,
  Chư Thiên hộ-trì Sư sớm sang bờ giác,
  Nhìn nụ cười từ-ái, tâm an-lạc,
  Bấy lâu nay, Sư là bóng mát nhân-sinh,
  Kinh bái Sư người trọn nghĩa, vẹn tình,
  Hẹn tái-ngộ trong bình-minh duyên-pháp!
  (Sư vẫn mỉm cười trong chướng-duyên bão-táp!)

  Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật.
  Namo Buddhāya, Namo Dhammāya, Namo Sanghāya.
  Namo Tassa Bhagavato Arāhato Sammā Sambuddhāsa.
  CD – Jan 4,2021

Leave a Reply

%d bloggers like this: