Edited by Linda Learman | Bửu Thành giới thiệu: Toàn cầu hóa Phật giáo: Tìm hiểu tình huống và nhiệm vụ của Phật giáo | Buddhist Missionaries in the Era of Globalization

Topics in Contemporary Buddhism
GEORGE J. TANABE, JR., EDITOR

Establishing a Pure Land on Earth: The Foguang Buddhist
Perspective on Modernization and Globalization
STUART CHANDLER

Buddhist Missionaries in the Era of Globalization
LINDA LEARMAN, EDITOR

University of Hawai‘i Press
Honolulu

This book is the outcome of the conference The Globalization of Buddhism: Case Studies of Buddhist Missions held in April 2000, at Boston University. I am very grateful to all of the participants, the Anthropology Department of Boston University, and to my advisor, Rob Weller, who first encouraged me to organize a conference on this topic and has given much needed and timely, practical and intellectual support throughout the process. Professor Frank Korom, of the Religious Studies Department at BU, was also very helpful in getting me started; and Peter Gregory, Jill Ker Conway Professor of Buddhist Studies, Smith College, has been an ongoing mentor, for which I am extremely grateful. The Wenner-Gren Foundation, the Institute for the Study of Economic Culture of Boston University, and the Shelley and Donald Rubin Foundation supplied the necessary and much appreciated funding. I am also quite grateful for the cooperation I received from the contributors to the volume; and to Professor George Tanabe, editor of the Topics in Contemporary Buddhism Series; Patricia Crosby, Executive Editor of the University of Hawaii Press; two anonymous readers; and the managing editor at the press, who all helped turn the manuscript into a well integrated book.

*

The usual term used to describe the spread of Buddhism is ‘‘transmission,’’ which implies the passing down of teachings and practices from masters to disciples in established lineages mindful of preserving past traditions. Buddhism, however, has also been presented to strangers, with successful propagation requiring innovative strategies of interpretation and accommodation. In modern times, the transmitters of Buddhism have been aware of themselves as missionaries not only to their own overseas communities but to foreigners as well. As with commercial and political institutions, Buddhism survives and thrives as a globalized religion in America, Brazil, Hawai‘i, China, Nepal, and other localities. It is widely recognized that globalization takes place through localization, but the strategies used by Buddhist missionaries in accomplishing this have not gained widespread recognition through sufficient study. | George J. Tanabe, Jr., Series Editor

*

Tuyển tập này là kết quả của hội thảo “Toàn cầu hóa Phật giáo: Tìm hiểu tình huống và nhiệm vụ của Phật giáo” được tổ chức vào tháng 4 năm 2000, tại Đại học Boston. Bà Linda Learman là người đã cất công biên tập nó và được nhà xuất bản Hawaii phát hành năm 2005. Trong lời tri ân đầu sách bà đã viết: “Tôi rất biết ơn tất cả những người tham gia, Khoa Nhân chủng học của Đại học Boston, và cố vấn của tôi, Rob Weller, người đầu tiên đã khuyến khích tôi tổ chức một hội nghị về chủ đề này và đã dành nhiều sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời cũng như với tất cả kinh nghiệm kiến thức trong suốt tiến trình. Giáo sư Frank Korom, thuộc Khoa Nghiên cứu Tôn giáo tại Boston University, cũng rất tận tình trong việc giúp tôi khởi sự; và Peter Gregory, Giáo sư Nghiên cứu Phật học Jill Ker Conway, Đại học Smith, đã là người cố vấn liên tục mà tôi vô cùng biết ơn. Quỹ Wenner-Gren, Viện Nghiên cứu Văn hóa Kinh tế của Đại học Boston, và Quỹ Shelley và Donald Rubin đã dành nguồn tài trợ cần thiết vô cùng quý giá. Tôi cũng rất biết ơn sự hợp tác mà tôi có được từ những người đóng góp cho tập sách; và gửi cho Giáo sư George Tanabe, biên tập viên của Bộ Chủ đề Phật giáo Đương đại; Patricia Crosby, Biên tập viên Điều hành của Nhà xuất bản Đại học Hawaii; hai độc giả ẩn danh; và biên tập viên quản lý của báo chí, tất cả những người đã giúp biến bản thảo thành một cuốn sách tích hợp giác trị”.

Thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả sự truyền bá của Phật giáo là ‘‘truyền dạy’’, ngụ ý việc truyền lại giáo lý và thực hành từ những bậc thầy cho đệ tử trong các dòng truyền thừa được thiết lập với tâm thế gìn giữ các truyền thống từ quá khứ. Tuy nhiên, Phật giáo cũng đã được giới thiệu cho những người xa lạ, với sự truyền bá thành công đòi hỏi những chiến lược sáng tạo trong việc diễn giải và hội nhập. Trong thời hiện đại, những người truyền bá Phật giáo đã nhận thức được mình là những người hoằng pháp không chỉ cho các cộng đồng hải ngoại của họ mà còn cho cả những người nước ngoài. Cũng như các thể chế chính trị và thương mại, Phật giáo tồn tại và phát triển như một tôn giáo toàn cầu hóa ở Mỹ, Brazil, Hawaii, Trung Quốc, Nepal và các địa phương khác. Người ta thừa nhận rộng rãi rằng toàn cầu hóa diễn ra thông qua bản địa hóa, nhưng các chiến lược được sử dụng bởi các nhà hoằng pháp Phật giáo để thực hiện điều này đã không được công nhận rộng rãi thông qua nghiên cứu đầy đủ.

Hiện tại, tuyển tập này bước một chặng đường dài để lấp đầy khoảng trống này trong kiến ​​thức của chúng ta. Nó khám phá Phật giáo như một tôn giáo đương đại có nhiều biến thể. Trong những trang này, Phật giáo xuất hiện dưới sắc thái Nguyên thủy, Đại thừa, và các phong trào tôn giáo mới mở rộng ra khỏi quê hương quen thuộc đến các lãnh thổ nước ngoài. Trọng tâm của những câu chuyện này là bản thân các nhà hoằng pháp, các Tăng sĩ và cư sĩ đang theo đuổi sứ mệnh cao cả của họ trên khắp thế giới, đặc biệt là ở phương Tây.

Contents

Series Editor’s Preface George J. Tanabe, Jr. || vii
Acknowledgments || ix
Introduction Linda Learman || 1
1 Dharmapala’s Dharmaduta and the Buddhist
Ethnoscape Steven Kemper || 22
2 The Theravada Domestic Mission in Twentieth-Century
Nepal Sarah LeVine || 51
3 Grafting Identity: The Hawaiian Branches of the Bodhi Tree
George J. Tanabe, Jr. || 77
4 Hiding in Plain Sight: The Invisibility of the Shingon
Mission to the United States Richard K. Payne || 101
5 Globalization and the Pursuit of a Shared Understanding
of the Absolute: The Case of Soka Gakkai in Brazil
Peter B. Clarke || 123
6 Being a Zen Buddhist Brazilian: Juggling Multiple Religious
Identities in the Land of Catholicism Cristina Rocha || 140
7 Spreading Buddha’s Light:The Internationalization of
Foguang Shan Stuart Chandler || 162
8 The Compassion Relief Diaspora C. Julia Huang || 185
9 Uniting Religion and Politics in a Bid for Autonomy:
Lamas in Exile in China and America Gray Tuttle || 210
List of Contributors || 233
Index || 235

PDF File

______________________________

Source: https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/23072/1/%2336_Learman.pdf

Leave a Reply