Amos Yong* | Huệ Trí lược thuật: Hành Đạo ở phương Tây: Sự Dung hòa tâm lý phương Đông và tâm lý phương Tây | Buddhist Practice on Western Ground: Reconciling Eastern Ideals and Western Psychology

* Amos Yong: Khoa Nghiên cứu Kinh thánh và Thần học Đại học Bethel Trong luận án tiến sĩ của mình cách đây hơn 30 năm tại Đại học Madison, Wisconsin (dưới thời Richard H. Robinson), và được tái bản vào năm 1980 – “Tình thương và sự đồng cảm trong truyền thống Phật giáo…