Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Sơ Thiện

(CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ) BIÊN TẬP: THÍCH MINH CHÂU, THÍCH THIÊN ÂN, THÍCH ĐỨC TÂM, THÍCH CHƠN TRÍ B – BẬC SƠ THIỆN 1- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA TỪ XUẤT GIA ĐẾN NHẬP DIỆT. 2- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ QUÁN THẾ ÂM. 3- BIẾT…

John Negru | Independent Scholar, Publisher at Sumeru Books: New Paths in Teaching Buddhist Studies: Conference Report

SESSION 3: COMPLICATING MEDITATION IN THE CLASSROOM Context “New Paths in Teaching Buddhist Studies” was a conference at the University of Toronto, Robert H.N. Ho Centre for Buddhist Studies, in February 2020, organized by Dr. Frances Garrett, Dr. Sarah Richardson, and Dr. Betsy Moss. The focus of the conference was on pedagogical challenges and techniques,…