Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | X & XI. Conclusion & Recommendations

X. Conclusion The ruling State Peace and Development Council was fearful of the social influence of monks and the power of Buddhism when the country’s long-awaited new constitution was put to a referendum in May 2008. Monks have traditionally been excluded from the formal political process in Burma, denied the right to vote, and prohibited…

Karin L. Meyers | Insight Journal | Barre Center for Buddhist Studies: Climate, Corona, and Collapse: The Dharma was Made for these Times

This was written on March 31, 2020 when the Covid-19 pandemic was not yet at its peak in the United States. It is addressed to Dharma friends living in the United States, but may also speak to the experience and aspirations of Dharma friends in other parts of the world. ‘Collapse’ is a scary word.…

DVTGP: Từ ái và kham nhẫn | Loving kindness and patient acceptance | Th.114 Tu tập tâm từ và giá trị tu tập | The way to cultivate loving kindness and the value of its cultivation

Từ ái và kham nhẫn Th.114 Tu tập tâm từ và giá trị tu tập Đoạn này là lối diễn đạt có tính kinh điển về phẩm tính của mettā, từ tâm, và thường được tụng, bằng tiếng Pāli, để tu tập phẩm tính này và tạo ra một sức mạnh nội tâm để hộ…

Minh Quang Đoàn Thanh Phong | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: GĐPT tại xã hội Tây Phương

Lễ Kết Khóa Vạn Hạnh I, BHDTƯ/GĐPT/VN/HK tổ chức | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I Lấy sinh hoạt của tổ chức GĐPT tại xã hội Tây Phương, với tinh thần khoa học, chúng ta cần PHÁT TRIỂN về phương diện nào, đặt trọng tâm vào ĐƯỜNG LỐI nào để tổ chức GĐPT có thể tồn tại và…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ sáu: Giáo Hội Tăng Già Việt Nam

Ảnh: Chùa Việt Có người hỏi: Trong Tổng Hội Phật giáo Việt Nam đã có Tăng già rồi nhất là Viện Tăng thống đã giữ phần tối cao cho toàn thể Phật giáo, cùng chung một tôn chỉ, mục đích là hoằng dương Phật pháp giữ vững tinh thần dân tộc… sao lại còn phải…