Sen Trắng | Chúc Mừng: “Thọ” Trưởng Huynh Quảng Dũng Hồ Chí Cường

Được biết, hôm qua là ngày Sinh Nhật 60 của Trưởng niên Quảng Dũng Hồ Chí Cường, một khuôn mặt trưởng huynh luôn xốc xáo lên đường, vui buồn với đàn em khắp nẻo đường lam trong nước, hải ngoại.

60, là bước đầu của ngưỡng Thọ niên đối với đời người quả là đáng mừng. Toàn thể lam viên bốn phương thân ái nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, cũng như Ban Biên Tập đạo tràng Sen Trắng thân ái chúc mừng Anh tuổi mới đầy an lạc, thân-tâm, đường tu tinh tấn, phật sự chóng được như ước nguyện. Cũng không quên gởi lời chúc mừng Chị và các em!

Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Leave a Reply