THÔNG TƯ:  Về việc Cầu Nguyện Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 * TEL 310 634-6503 * FAX 310 540-8161
email: vpbhdhoaky@yahoo.com

Số:01204/HDHK/TB

THÔNG TƯ

 Về việc Cầu Nguyện Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng,
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới

Theo Cáo Bạch của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng:

  • Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
  • Viện chủ khai sơn Tổ Đình Giác An và Pháp Duyên Tịnh Xá tại Fresno, California
  • Nguyên Trưởng ban Trị Sự Giáo Đoàn III
  • Nguyên Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
  • Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,

đã thuận thế vô thường thu thần thị tịch vào lúc 9:00 tối ngày 30 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 10 năm Canh Tý tại thành phố Fresno, California.

Tang Lễ tổ chức tại Tịnh Xá Ngọc Hòa, 766 S 2nd St, San Jose, CA 95112, điện thoại 408 295-2436 từ thứ năm ngày 10 đến thứ bảy ngày 12/12/2020

  • Lễ Nhập quan vào lúc 10:00 sáng thứ năm
  • Lễ Di quan vào lúc 11:00 trưa thứ bảy

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng là người đã giúp đở rất nhiều cho sinh hoạt của tổ chức GĐPTVN tại Hoa Kỳ vào thập niên 80, đặt biệt tại Miền Bắc California.

Để tưởng nhớ công hạnh của cố Trưởng Lão Hòa Thượng, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ trân trọng Thông tư đến thành viên Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ, các Ban Hướng Dẫn, Đại Diện Miền và các Ban Huynh Trưởng các đơn vị:

  1. Tạo thuận duyên hội tụ về Tịnh Xá Ngọc Hòa để cùng với phái đoàn Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ dâng nén tâm hương, Nguyện Cầu Giác Linh cố Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc. (Văn phòng sẽ có email thông báo)
  2. Yêu cầu Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Liễu Quán liên lạc với Ban Tổ Chức Tang Lễ để phụ giúp những công việc cần thiết.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính, Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Nhất Tâm Nguyện Cầu Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

Phật lịch 2564,
California ngày 02 tháng 12 năm 2020
Trưởng ban
(đã đóng dấu và ký)

QUANG NGỘ Đào Duy Hữu

 

Nơi nhận:
Thành viên Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ
Các Ban Hướng Dẫn và Đại diện Miền “Để thi hành”

Bản sao Kính gởi:
Tổng Vụ Trưởng TVTN
Ban Cố vấn BHD Hoa Kỳ
“Để kính trình”

Hồ sơ:
Lưu chiếu

Leave a Reply