1 thought on “Sen Trắng tổng hợp: “Ở nơi nào hiểm nạn, tôi nguyện sẽ là cầu đò…”

Leave a Reply

%d bloggers like this: