Sen Trắng: Áo Lam về miền gian nan…

Sau những thông tri kêu gọi sự yễm trợ từ lam viên, mạnh thường quân, những người hảo tâm trong và ngoài nước, mặc dù trước thiên tai nạn lũ, người Việt Nam nói chung và đoàn viên Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên toàn thế giới tự thân đã suy nghĩ và hành…