Tuệ Sỹ: Huyền Thoại Duy Ma Cật – Ch.I: Pháp Hội Vừa Xoài: Dẫn

Thành Tỳ-da-li (Vaiśālya), thủ phủ của dòng họ Ly-xa (Licchavi)

DẪN

Phật trú trong vườn Xoài của kỹ nữ Am-ma-la-bà-lị (Āmrapālīvana), thành Tỳ-da-li (Vaiśālya), thủ phủ của dòng họ Ly-xa (Licchavi).

Bấy giờ, năm trăm công tử Ly-xa, dẫn đầu bởi Bảo Tích (Ratnākāra), mỗi người mang theo một cây lọng quý, biểu hiệu quyền quý, đến vườn Xoài cúng dường Phật. Các công tử hỏi Phật, làm thế nào để kiến thiết quốc độ thanh tịnh, và hình thái thanh tịnh của quốc độ Phật như thế nào. Phật giảng cho các công tử về quá trình tu tập bản thân và hành đạo để thành tựu được mục đích ấy. Cuối cùng, Phật kết luận: sự thanh tịnh của tâm của Bồ tát như thế nào thì sự thanh tịnh của quốc độ của Phật cũng như vậy.

Kết luận này gợi nên sự hoài nghi nơi Xá-lợi-phất: Há đức Thích Tôn khi hành Bồ tát đạo tâm không thanh tịnh hay sao, để khi thành Phật quốc độ lại xấu xa như thế này? Nhân đó Phật thị hiện choa Xá-lợi-phất cùng đại chúng hiện diện nhìn thấy thế giới bản lai vốn cực kỳ thanh tịnhvô cùng tráng lệ.

(Kỳ tới: I. Phát khởi chí hướng)

One thought on “Tuệ Sỹ: Huyền Thoại Duy Ma Cật – Ch.I: Pháp Hội Vừa Xoài: Dẫn

  1. Pingback: Tuệ Sỹ: Huyền Thoại Duy Ma Cật – Tựa |

Leave a Reply