Vĩnh Hảo: Học Phật

HÒA THƯỢNG THÍCH CHÍ TÍN (1922-2013) Ảnh: Thích Hạnh Tuệ Học Phật là học con đường trở về với chân tâm, với Phật tánh—vốn hàm tàng nơi chính mình và tất cả chúng sinh. Con đường ấy dài hay ngắn, lâu hay mau, là tùy nơi căn cơ và điều kiện nhân duyên của mỗi người, mỗi loài. Và bởi vì đó là con đường, hành giả phải bước đi,…

Nguyên Siêu: Hầu Thầy Vào Cõi Vô Dư Niết Bàn (Hòa Thượng Thích Chí Tín, 1922-2013)

Con kính lạy Giác Linh Thầy tha thiết Tiễn đưa Thầy cách biệt sơn khê Ngọn đồi Trại Thủy trăng thề Sớm đưa gió thoảng chiều quê sương chùng *** Chùa Long Sơn chấn động Đồi Trại Thủy bồi hồi Thầy đi cách biệt xa xôi Trong giờ nhập Tháp xẻ đôi cõi lòng 7:00 giờ sáng nay, Lễ Cung Tống Kim Quan Thầy nhập Bảo Tháp,…