Shunryu Suzuki Roshi/Đạo Sinh dịch: Lễ Bái Đích Thực

“Khi mọi thứ đều hiện hữu trong cái tâm rộng lớn bao la của quý vị thì mọi liên hệ nhị nguyên biến mất. Không còn phân biệt giữa trời và đất, đàn ông và đàn bà, thầy và trò. Có khi người đàn ông đảnh lễ người đàn bà; có khi người đàn bà đảnh lễ người đàn ông. Có khi trò đảnh lễ thầy; có khi thầy đảnh lễ trò. Một người thầy không thể đảnh lễ học trò mình thì không thể nào đảnh lễ được đức Phật. Có khi cả thầy và trò cùng đảnh lễ Phật. Có khi chúng ta có thể đảnh lễ con mèo, con chó.

Trong cái tâm rộng lớn của quý vị, mọi cái đều có cùng giá trị. Mọi cái đều là tự thân đức Phật. Quý vị thấy cái gì đó hoặc nghe một âm thanh, và quý vị có mọi thứ ở đó đúng như chúng là. Trong tu tập quý vị nên nhìn nhận mọi thứ như chúng là, hiến dâng niềm tôn kính đối với chúng giống hệt như niềm tôn kính đối với đức Phật. Đó là Phật quả. Lúc đó Phật sẽ đảnh lễ Phật, và quý vị đảnh lễ quý vị. Đó là sự lễ bái đích thực.” ~ (Shunryu Suzuki Roshi, translated by Đạo Sinh)

Leave a Reply