Cáo bạch Đức Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ tân viên tịch


Nam mô Từ lâm tế Chánh tông Tứ thập tứ thế, Tăng Già Bản Thệ Hội Đồng Đệ Nhị Thượng Thủ Bảo vị, Húy thượng NGUYÊN hạ QUẢNG, Tự MINH CHIẾU, Hiệu HẢI ÂN Trưởng lão Hòa Thượng Giác linh tân viên tịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s