Cáo bạch Đức Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ tân viên tịch

Nam mô Từ lâm tế Chánh tông Tứ thập tứ thế, Tăng Già Bản Thệ Hội Đồng Đệ Nhị Thượng Thủ Bảo vị, Húy thượng NGUYÊN hạ QUẢNG, Tự MINH CHIẾU, Hiệu HẢI ÂN Trưởng lão Hòa Thượng Giác linh tân viên tịch.

Leave a Reply