1 thought on “Uyên Nguyên Quảng Pháp: Phù sa tuy có lở bồi, Sông Lam nào có chia phôi chúng mình?

Leave a Reply

%d bloggers like this: