Tỳ kheo Thích Nguyên Trực: Trách Nhiệm Hoằng Pháp Là Sứ Mệnh Của Người Xuất Gia Trong Thời Đại Mới

Đại Hội Khoáng Đại kỳ VI Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan. (20 – 22/09/2019) Sứ mệnh cao cả của người xuất gia Người xuất gia là người luôn lập hạnh đời sống thanh tịnh, diệt trừ phiền não, nhiếp phục ma quân, trên đền đáp bốn ân và dưới cứu khổ ba đường như…