Thích Giác Chinh: Năm mới làm mới chính mình: Mang đến một cơ hội mới đáng để khám phá và một cuộc sống đáng sống

New Year brings a new opportunity worth exploring and a life worth living Đời người là một quá trình mà trong đó bất cứ trải nghiệm nào có ảnh hưởng đáng kể lên cách mà người ta suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động đều có thể được xem là tiến trình của đời người.…