Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ. Phần I: Phật Giáo Sơ Kỳ: Chương 3 – Các Pháp Ấn & Các Đảo Kiến

Thầy Hạnh Viên tại tòa soạn Việt Báo, California  Cư sĩ Nguyễn Thanh Huy, Nguyên Giác, Nhà văn Nhã Ca và cư sĩ Tâm Huy (Ảnh: Uyên Nguyên) Nguyên lý căn bản của Phật giáo là tất cả pháp hữu vi, nói cách khác là mọi nhân tố trong kinh nghiệm thông thường của chúng…