Nguyên Thuyết Lê Minh Thi: Lá Thư Trưởng Ban Miền Quảng Đức, cuối năm 2019

Huynh trưởng Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức (Ảnh: Sen Trắng) Kính gởi quý Trưởng niên-Niên trưởng Hội đồng Cấp; quý Cố vấn và Tham vấn BHD; quý Bác Gia Trưởng, anh chị Liên Đoàn Trưởng, BHT và Đoàn sinh các ngành, cấp Miền Quảng Đức Vẫn biết…