Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Kỷ niệm còn đó

Ðể tặng các Trưởng Ðức Châu Vũ Ngọc Khuê, Diệu Hiền Nguyễn Thị Thảo, Quảng Pháp Trần Minh Triết, Phúc Thiện Trần Ðình Hùng. Và các bạn Ðặng Quang Sước, Nguyễn Kim Liên, Nguyễn Ðình Nam, Bùi Thế San Nguyễn Thị Tâm, Phan Thái Hà, Lê Viết Ða Phạm Minh Tâm, Ðào Hiếu Thảo, Ðặng…