Quảng Pháp: Cũng mượn nhân duyên mà Niết Bàn*

Trong quần thể kiến trúc chùa Bảo Quang, tôi thích nhất pho tượng đồng Phật Nhập Niết Bàn, an vị dưới một cội cây xum xuê lá giữa sân. Thỉnh thoáng ghé về đây, tôi chỉ đến đảnh lễ pho tượng này, hoặc đứng ngắm nhìn một lát, rồi đi. Ít khi vào sâu hơn.…