Nguyên Tùy: THÔNG TƯ: V/v: Tổ Chức Khóa Tu Học cho Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử (Miền Tố Liên)

Nhằm mục đích kết chặt tình Lam, tạo điều kiện cho toàn thể Huynh Trưởng và đoàn sinh từ các đơn vị GĐPT trực thuộc miền Tố Liên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong tinh thần lục hòa, hầu đem lại cho nhau những kiến thức tổng quát trong việc xây dựng và thăng tiến tổ chức, nhất là đối với ngành OANH, chúng ta lại càng quan tâm hơn nữa..

Leave a Reply