Quảng Pháp: Anh mang bổn nguyện đi, về…


1. Mãi cho đến lúc nắp quan khép lại rồi, biệt ly đếm bằng giây phút. Ðoạn đường cuối nối chân nhau đưa Anh ra đến huyệt mộ, em chỉ sợ thấm đẫm thêm nỗi ngậm ngùi. 2. Buổi cuối ngày, em cố tình lui ra hàng người đứng sau, để không nhìn thấy những…