Uyên Nguyên: Nghệ thuật PG: Tội chưa, Phật vẫn nín câm…

Sáng ra thấy Phật ngồi yên, thấy tâm mình động, thấy phiền não dâng. Tội chưa, Phật vẫn lặng câm, chia chua xót với trần thân con người… Uyên Nguyên, 9/2017

Leave a Reply