Uyên Nguyên: Nghệ thuật PG: Tội chưa, Phật vẫn nín câm…


Sáng ra thấy Phật ngồi yên, thấy tâm mình động, thấy phiền não dâng. Tội chưa, Phật vẫn lặng câm, chia chua xót với trần thân con người… Uyên Nguyên, 9/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s