Thích Giác Chinh: Nghệ Thuật Kiền Đà La Đánh Dấu Sự Xuất Hiện Hình Tượng Của Đức Phật Trong Nghệ Thuật Phật Giáo

1. Khái quát chung Buddhas carved in Mathura during the reign of Kanishka   Nghệ thuật Phật giáo là hiện tượng nghệ thuật, là sự phản ánh các khái niệm trong đạo Phật dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau. Nghệ thuật Phật giáo được nảy sinh theo sau sự ra đời của Phật…