Nguyên Giác: Thiền Tập và Chiến Binh

Buddhist monks Ven. Phrakrusiriatthavides đang hướng dẫn thiền cho binh sĩ và gia đình tại Fort Hood Photo: Heather Graham-Ashley, Sentinel News Editor Vua Trần Nhân Tông thời xưa đã từng dạy thiền cho quân binh hàng ngày? Không có tài liệu nào nói như thế, cho dù Ngài để lại một sự nghiệp lớn…