Thích Ðức Chơn: Thông Ðiệp Phật Thành Ðạo và Xuân An bình, PL 2560 (2017)

“Các thầy Tỳ kheo, phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô thường, có kết hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì cả. Ngược lại, cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tiến để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thật mong manh, không một thứ chi bền bỉ. Như lai được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bịnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác và đáng bỏ,giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển cả già bịnh sống chết, như thế người có trí tuệ ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù?

Các thầy Tỳ kheo, hãy thường nhất tâm, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất an và tan rã. Thôi, các thầy hãy yên lặng, không nên nói nữa. Thì giờ sắp hết, Như Lai muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của Như Lai…” (trích KINH GIÁO HUẤN của Như Lai, HT. Thích Trí Quang dịch)

thong-diep-xuan-2017-hoi-dong-tang-gia-chung-minh_page_1

thong-diep-xuan-2017-hoi-dong-tang-gia-chung-minh_page_2

thong-diep-xuan-2017-hoi-dong-tang-gia-chung-minh_page_3

thong-diep-xuan-2017-hoi-dong-tang-gia-chung-minh_page_4thong-diep-xuan-2017-hoi-dong-tang-gia-chung-minh_page_5thong-diep-xuan-2017-hoi-dong-tang-gia-chung-minh_page_6

Leave a Reply