Thị Nghĩa: Chủ nghĩa dân túy Mỹ và Donald Trump

Bốn năm trước trong loạt bài về Thổ Nhĩ Kỳ người viết có giới thiệu chủ nghĩa dân túy (populism) trong đó Mustafa Kemal, người sáng lập nền Cộng Hòa Thổ (Republic of Turkey), quan niệm cách mạng dân tộc dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ là một cuộc cách mạng xã hội nhằm phục…

Thích Ðạo Quảng: Conflict Resolution (Hóa Giải Xung Đột)

(Dàn bài huấn Luyện A Dục & Lộc Uyển 2016, Gia Ðình Phật Tử Miền Tịnh Khiết) Why is there Conflicts? —It is arguably a vital and necessary element of human interaction. ——Can interpersonal conflict bring about positive long-term outcomes, including insight, connection, and strength?   Task or Relationship task conflict (disagreements about tasks) versus relationship conflict Benefits…