Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu: “Giữ gìn truyền thống, nương theo Nội Quy-Quy Chế GÐPTVN tại HK mà hành hoạt”

Từ trái: H.Tr Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, Phó trưởng ban Truyền thống-Xã hội, BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký GHPGVNTN tại Hoa Kỳ; H.Tr Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Thư Ký BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, tại chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, ngày 18…