BẢN LÊN TIẾNG của TẬP THỂ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ VỀ TÌNH TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE,…