Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp*: GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ thiết lễ Cầu Quốc Thái – Dân An và Chúc An cho đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung, Việt Nam

LỜI THƯA: Song song việc phát động chương trình gây quỹ cứu trợ thực tiễn, một buổi lễ Cầu An do BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ  sẽ  được tổ chức tại Chùa Liên Hoa (9561 Bixby Ave, Garden Grove, CA 92841), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chơn Thành, lúc 3:00 chiều Chủ…