Ban Thông Tin Báo Chí: Hình ảnh tiền khoáng đại, Ðại Hội GÐPTVN trên Thế Giới


Tại hội trường Ratchada City Hotel, Bangkok, Thailand, Sau khi bế mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hải Ngọai vào trưa hôm nay – 13/10/2016 – Ban Tổ Chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới NK. 4 đã ngay lập tức tổ chức phiên Tiền Đại Hội vào buổi chiều, hồi 15g00 (GVN), dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đại Đức Ni Cố Vấn Giáo Hạnh và Chư Ni xuất thân từ GĐPT.

Nguồn: Trang nhà GÐPTVN Thế Giới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s