Ðọc lại “Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ”

QUYẾT NGHỊ của Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế Giới vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo tràng, Ấn Ðộ Gia Ðình Phật Tử Việt NamChúng tôi toàn thể thành viên Cựu Huynh Trưởng và Ban Bảo Trợ, Ðại diện Huynh Trưởng Gia…