Liên trại Huấn luyện Ðội, Chúng, Ðàn trưởng/phó GÐPTVN: Anôma, Niliên và Tuyết Sơn, 2016 (Miền Quảng Ðức, USA)

Tin ảnh của Ðỗ Minh Tâm: Liên trại huấn luyện Anôma, Niliên và Tuyết Sơn GÐPT Miền Quảng Ðức, 2016, vừa bế mạc với thành quả tốt đẹp sau 3 ngày cuối tuần nhân dịp lễ Lao Ðộng Hoa Kỳ. Qua trang thông tin facebook của Miền, anh chị em có thể thấy thêm nhiều hình ảnh sinh hoạt trại đông vui, hào hứng và tình thân ái.

Tin rằng qua những sinh hoạt tu học huấn luyện thường xuyên, mỗi lúc hàm dưỡng cho anh chị em Huynh trưởng các cấp cũng nhưng đoàn sinh tín tâm và nghị lực tinh tấn.

Leave a Reply