Tâm Thường Ðịnh: Teaching Mindfulness-Based Workshop Material and Information

TÂM THƯỜNG ÐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ: My mindfulness-based presentation at UCLA will be streamed live on August 3rd. Here is the link on resources of mindfulness. “CTA Summer Institute at UCLA-Your Speaking engagement has been chosen to be live streamed by CTA!” Please join me if you can.

Thuyết trình của Huynh Trưởng Tâm Thường Ðịnh tại Đại học UCLA sẽ được thâu hình trực tiếp vào ngày 3. Đây là một số tài liệu về Dạy chánh niệm trong lớp học. Cảm ơn anh Tran Triet sẽ đến dự; anh chị Huynh trưởng nào ở Nam California, xin mời đến tham dự, học hỏi và chia sẻ. Cảm ơn.

(Ảnh: Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát và Tiến sĩ Bạch Xuân Phẻ, Thailand) 

Teaching Mindfulness-Based Workshop Material and Information

 

 

Leave a Reply