QUYẾT ĐỊNH SỐ: 16013/BHDHN/QĐ/TB: V/V Minh Định Sự Thống Thuộc Của BHD GÐPTVNHK Đối Với BHD GÐPTVN Tại Hải Ngoại

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

BI TRÍ DŨNG

VP BHDHN: 68 Elliston St, Chester Hill NSW: 2162 Australia,
Tel: 61-2-97868200 – Mobile: 61- 410446818 – Email : ttkbhdhn@gamil.com

QUYẾT ĐỊNH SỐ : 16013/BHDHN/QĐ/TB
V/v Minh định Sự THỐNG THUỘC của BHD GĐPT VN TẠI HOA KỲ
đối với BHD GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI

TRƯỞNG BAN HƯƠNG DẪN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

  • Chiếu Nội Quy và Quy chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ngày 01.07.1964 được tu chỉnh năm 1973 tại Đà Nẵng.
  • Chiếu Quyết định số 3002/HDTG/QĐ của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế  Giới duyệt y Thành phần nhân sự BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại ban hành ngày 26/08/2013
  • Chiếu Bản Cương Yếu Tổ chức và Điều hành Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới ban hành 30/10/2012
  • Chiếu Văn thư số 15020/BHDHN/PT/TN ngày 01/12/2015 của BHDHN
  • Chiếu Thư Kính trình số 01176/HDHK/TB của BHD HK ngày 20/6/2016
  • Chiếu Biên Bản Ngày Hội Ngộ BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ ngày 20/6/2016
  • Chiếu Biên Bản Phiên Họp Bất Thưởng BHD HN – BHD HK ngày 1/7/2016

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Theo tinh thần Thư Kính trình tham chiếu 5 của BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ và Tinh thần Biên Bản tham chiếu 7 của BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại, nay minh định BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ trực thuộc BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại trong Hệ Thống GĐPT VN tại Hải Ngoại và GĐPT VN trên Thế Giới.

ĐIỀU II: BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ thi hành Phật Sự theo Nội Quy và Quy chế GĐPTVN, Cương Yếu Điều hành của BHD GĐPT VN trên Thế Giới và các Huấn thị Điều hành của BHD GĐPTVN tại Hải Ngoại.

ĐIỀU III: Htr Phó Trưởng Ban, Htr Tổng Thư Ký và Thành viên BHD Hải Ngoại cùng các BHD GĐPT VN tại Âu Châu, BHD GĐPT VN tại Canada, BHD GĐPT VN tại Úc Đại Lợi chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016

Phật lịch 2560,
Hải Ngoại, ngày 05 tháng 07 năm 2016
TRƯỞNG BAN
(Ấn ký)
TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp’

Nơi nhận:
– BHD GĐPT VN trên Thế Giới “để kính báo cáo”
– BHD GĐPT VN tại Hoa Kỳ “để nhận hành”
Bản sao kính gởi:
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Thống Nhất Hoa Kỳ “để kính thẩm tường”
– Hội Đồng Cố Vấn BHD HN “để kính trình”
– Các Thành viên BHD Hải Ngoại
– Các BHD Âu Châu, Canada, Úc Đại Lợi
“để tri hành”
Hồ sơ, Lưu

  • Ảnh: Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp, đương kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPTVN Tại Hải Ngoại.

Leave a Reply