Vĩnh Hảo: Tô Thùy Yên


  Do tính cách đọc thơ hoàn toàn chủ quan, xin bạn đừng xem đây như một thiên khảo cứu hay một bộ sưu tập về thi ca Việt-nam. Tôi đọc bằng cảm xúc, không đọc bằng kiến thức. Nếu những lời bàn nào đó của tôi đối với một bài thơ mà không đúng…