GHPGVNTN-HK: Thông Tư: V/v Truy Tán Công Đức và Cầu Siêu Tưởng Niệm Cố Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch GHPGVNTNHK,


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009  Phật Lịch 2561 Số 37/HĐĐH/TT/CT THÔNG TƯ Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão,…

THÔNG TƯ của Ban Hướng Dẫn GÐPTVN/HK: Cứu trợ nạn nhân lũ Lụt Miền Trung.


Lời thưa ST: Phương ngoại trời tây, lòng hướng quê nhà, trong tiếng gió rít, nước cuồn cuộn trôi, bùi ngùi thương thay vạn mảnh đời dân lành lênh đênh theo mùa lũ lớn. Tập thể Lam Viên Hoa Kỳ  hôm nay nhất nhất phát lồ tâm Ðại Từ Bi, cầu nguyện và chia sớt bằng hành động thực tiễn chút quà cứu nguy đồng bào trong giờ đói, rét. Dưới đây…